Home » ตะลุยไปกับกองทัพซูชิ by เบตตี้ เรโนลด์ส แปลโดย ม.ย.ร.มะลิ.
ตะลุยไปกับกองทัพซูชิ เบตตี้ เรโนลด์ส แปลโดย ม.ย.ร.มะลิ.

ตะลุยไปกับกองทัพซูชิ

เบตตี้ เรโนลด์ส แปลโดย ม.ย.ร.มะลิ.

Published
ISBN :
Paperback
Enter the sum

 About the Book 

ถาจัดเปนสารคดีกตองเปนสารคดีทองเทียว แตถาระบุชัดลงไปตองบอกวาเปนสารคดีผจญภัยไปกับอาหารและวัฒนธรรมญีปุน นับเปนหนังสือเรียนภาษาญีปุนฉบับเพือปากทอง ถึงอานไมออกไมใชปัญหา เหนปายรานอาหารไมตองกลัวตรงเขาไปเลยMoreถ้าจัดเป็นสารคดีก็ต้องเป็นสารคดีท่องเที่ยว แต่ถ้าระบุชัดลงไปต้องบอกว่าเป็นสารคดีผจญภัยไปกับอาหารและวัฒนธรรมญี่ปุ่น นับเป็นหนังสือเรียนภาษาญี่ปุ่นฉบับเพื่อปากท้อง ถึงอ่านไม่ออกไม่ใช่ปัญหา เห็นป้ายร้านอาหารไม่ต้องกลัวตรงเข้าไปเลย